Your browser does not support JavaScript!
pure css3 slider
pure css5 slider
pure css6 slider
pure css7 slider
 
回首頁 English 校友專區 登入
首頁 > 最新消息_消息總覽
【榮譽】恭賀電機系翁若敏教授與大學部專題生莊芳懿、研究生黃任遠榮獲第6屆全球消費性電子研討會(IEEE GCCE 2017)大會最佳海報論文獎第二名
[頒獎單位] 全球消費性電子研討會(IEEE GCCE 2017) 大會
[榮譽獎項] 2017 IEEE GCCE最佳海報論文獎第二名
[指導教授] 翁若敏教授
[獲獎學生] 莊芳懿同學、黃任遠同學
[相關連結] http://www.ieee-gcce.org/2017/awards.html
瀏覽數